วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.  เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) ห้อง ม.109    108 และ 107
- อาจารย์อรดา  มานิเทศก์ครั้งที่สอง และเข้าสังเกตการณ์สอน  
- ออกแบบเครื่องมือวิจัย

ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน
นักเรียนห้อง ม.109    108  ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีมาก   มีเพียงสอง สาม คนที่พูดคุยกันเสียงดัง  จึงโดนอ.ระพีภรณ์ทำโทด  แต่นักเรียนห้อง ม. 107 บางคนไม่ค่อยตั้งใจเรียน
อาจารย์อรดา เข้าสังเกตการณ์สอน ได้รับข้อแนะนำจากสอนในครั้งนี้มากมาย  ได้รับคำแนะนำ และได้ทราบข้อควรแก้ไขในแผนการสอนเพิ่ทเติม
- เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ  สมุดคำศัพท์  จึงต้องค้นหารูปแบบ และข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  นักเรียนห้อง ม. 107  ขึ้นมาช้า  เนื่องจากคาบก่อนหน้าเรียนทาง ก.ณ. จึงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะมาถึงห้องเรียน และเมื่อมาถึงนักเรียนก็เหนื่อยล้า จึงทำให้การเรียนไม่ค่อยราบลื่นนัก

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) ห้อง ม.105 และ 107
- ช่วยอาจารย์ในหมวดติดป้ายชื่อสำหรับใช้ในงานมหกรรมวันมัธยมศึกษา
- เขียนตัวโครงการ ร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- เข้าดูแลนักเรียนในคาบปกครอง     
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน
การเรียนการสอนวันนี้นักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิมากนัก พูดคุยกันเสียงดัง  แต่ก็ยังมีความสนใจเรียนอยู่บ้าง
- การเขียนโครงการค่อนข้างมีปัญหา  เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อม
-  นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  จึงโดนอาจารย์ลงโทดไปเล็กน้อย

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  นักเรียนมาค่อยมีสมาธิในการเรียนเนื่องจาก โรงเรียนปิดไปหลายวันจึงจำสิ่งที่เรียนเมื่อคาบที่แล้วไม่ค่อยได้  ประกอบกับไม่ได้เจอกับเพื่อนร่วมห้องหลายวันจึงพูดคุยกันเสียงดัง

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้
 - ได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากโรงเรียน
 - ได้ทราบว่าปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีการสอดแทรกเรื่องของ ASEANให้กับนักเรียนได้มีความคุ้นเคย
- ได้รู้ว่ากติกาการแข่งขันทักษะต่างๆต้องใช้แบบใด

- การพับกลีบดอกบัว และการจัดดอกบัวเป็นชุดๆเพื่อใช้ในงานบุญ
- ได้เรียนรู้ว่าการจัดชุดสังฆทานมีวิธีการจัดอย่างไร  และรู้ว่าสามารถจัดเองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงอย่างเดียว
- การจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ต้องควบคุมรวบรัดเนื้อหา   เนื่องจากจะมีการสอนโดยใช้ตารางพิเศษ 

- ได้รับคำแนะนำหลังการสอนจากครูพี่เลี้ยง 
 - เน้นใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้มากขึ้น   เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน 
ได้พูดคุยและเรียนรู้นักเรียนที่ต้องการศึกษาเป็นพิเศษ  
ได้รับคำแนะนำเรื่องโครงการที่จะใช้ในงานวิจัยจากครูพี่เลี้ยง
 - ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศก์ในเรื่องของแผนการสอนที่ยังไม่ละเอียดมากนัก  

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
-  ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ โรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมากจึงทำให้การเรียนการสอนเกิดการติดขัดเล็กน้อย  

 - เวลาในการเรียนมีน้อย  จึงต้องลดเนื้อหาที่ต้องการสอนให้น้อยลง  และต้องสอนให้จบเรื่องในแต่ละคาบ  
 นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในขณะเรียน จึงแก้ไขโดยการเรียกชื่อนักเรียนแล้วให้ยืน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม           
 วิธีการสอนที่ใช้ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน         
- การศึกษาเนื้อหาเพื่อหาการสอนไม่ติดขัด     
- การศึกษาปัญหาของนักเรียนที่พบเห็นจากการจัดการเรียนรู้  
 - การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ในการจัดทำงานการศึกษารายกรณี 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศ          
- บรรยากาศในการเรียนการสอนราบลื่นดี  แต่อาจติดขัดตรงที่นักเรียนมีความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรม จึงต้องวิธีการสอนที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้  แต่ก็สามารถควบคุมชั้นเรียนได้
-  สภาพอากาศที่ร้อนทำให้มีปัญหาข้างเคียง เช่น นักเรียนมีความหงุดหงดและเหนื่อย จึงต้องให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย 

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติบริเวณลานอเนกประสงค์ 
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.109   108 และ 105
- ตรวจงานนักเรียน
   
ผลการปฏิบัติงาน
- ได้เข้าร่วมการทำพิธีอันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และได้ชมการแสดงต่างๆ จากนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์
- วันนี้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตารางพิเศษ 4 คาบเรียนละ 40 นาที  การเรียนการสอนอาจต้องรวบรัดมากขึ้น  นักเรียนมีความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรมมา เวลาเรียนจึงไม่ค่อยตั้งใจเรียนนัก พูดคุยกันเสียงดัง

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  ครูต้องค้นหาเทคนิคใหม่ที่ให้นักเรียนเรียนได้อย่างเข้าใจในเวลาอันสั้น และลืมความเหนื่อยล้านั้น 
  

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.105   108 และ 107
- จัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ 
   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คนอยู่ในวงคอรัสของโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน 
- การเรียนการสอนวันนี้  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน Passage เนื่องจากนักเรียนต้องมาอ่าน เพื่อเก็บคะแนน  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านไม่คล่อง เนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น อ่านคำศัพท์ไม่ออก  และเว้นจังหวะไม่เป็นจึงต้องใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างนาน
- เนื่องจากได้รับคำสั่งด่วนมาจากอาจารย์ภายในกลุ่มสาระฯว่าให้จัดบอร์ดวันแม่  จึงติดขัดเล็กน้อยตรงที่ไม่มีข้อมูล  จึงได้มีการประชุมกันระหว่าง นศ.ภายในกลุ่มสาระฯว่าจะมีวิธีการอย่างไร จึงมีการแบ่งงานกันทำคือ 2 คน ออกไปหาข้อมูลที่เป็นโปสเตอร์แล้ว มาใช้เนื่องจากเวลาน้อย  และอีก 2 คน ช่วยกันจัดเตรียมบอร์ดเอาข้อมูลเก่าที่อยู่บนบอร์ดออก แล้วทำหัวข้อและเตรียมอุปกรณ์  หลังจากนั้น ก็ช่วยกันจัดการทำบอร์ดจนเสร็จภายในวันเดียว 

ปัญหาและการแก้ไข
 
-  นักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ออก  จึงต้องให้ฝึกอ่านช้าๆ
 -  ไม่มีเวลาในการหาเนื้อหามาจัดบอร์ดจึงจำเป็นต้องหาเป็นโปสเตอร์สำเร็จมาใช้

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
- เข้าร่วมเดินในขบวนพาเหรด  งาน  ASEAN  DAY  โดยใส่ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
- เข้าร่วมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ
- ตรวจผลงานนักเรียน 
   
ผลการปฏิบัติงาน
- ได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากโรงเรียน
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ASEAN มากมายทั้งประวัติของการต่อตั้ง ASEAN,   ประเทศกลุ่มสมาชิก ฯลฯ
- การเห็นตัวอย่างการจัดซุ้มนิทรรศการที่สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับชุดที่ใส่นั้นมีความหนา  จึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนุกสนานกับกิจกรรมมากนัก

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- ติดตามผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียนที่มีปัญหาอยู่
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ห้อง ม.105 และ 107
- ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเรียงเอกสารกติกาการแข่งขันทักษะต่างๆในงานมัธยม
   
ผลการปฏิบัติงาน

มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก คน ธนาคารโรงเรียน  
นักเรียนชายที่ผมยาว ได้ตัดผมมาเรียบร้อยแล้ว 
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี   แต่ก็มีบางคนที่พูดคุยกัน   นักเรียนที่นั่งด้านหลังนั่งเล่นโทรศัพท์ ครูจึงได้ยึดโทรศัพท์นั้น

- เอกสารมีหลายชุด จึงต้องจัดเรียงเป็นชุดก่อนจึงนำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน  

ปัญหาและการแก้ไข
  
 - เอกสารที่จัดเรียงบางหน้าไม่ชัดเจน  จึงต้องแยกออกไป ทำให้เอกสารไม่ครบตามจำนวนชุดที่ต้องการ