วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียน ห้อง ม. 109
- ช่วย อาจารย์ในหมวดปั้ม ชื่อโรงเรียนและชื่อกลุ่มสาระลงในใบสำคัญรับเงินที่ต้องส่งคืนให้กับนักเรียน
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) นักเรียนชั้น ม. 109
- เก็บเอกสารสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ให้นักเรียนเอาไปเขียน
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในคู่มืองานที่ปรึกษา

ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็คสถิตินักเรียน วันนี้มาครบ
- การปั้มชื่อโรงเรียนและชื่อกลุ่มสาระใช้เวลาไม่นานมาก สามารถปั้มได้ครบทุกเล่ม 
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี ไม่คุยกันเสียงดัง
- เอกสารนักเรียนเอามาไม่ครบทุกคน
- ข้อมูลยังกรอกไม่ครบ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนนักเรียนยังไม่ได้เขียนมา

ปัญหาและการแก้ไข
ในคาบเรียนได้สั่งงานให้นักเรียนทำในสมุด  เมื่อเดินดูตามโต๊ะ ก็พบว่านักเรียนบางส่วนยังทำงานเก่าที่สั่งไม่เสร็จ ครูพี่เลี้ยงจึงตักเตือนและให้จัดการเคลียสมุดใหม่ เนื่องจากจะเรียกตรวจสมุดในคาบหน้า

2 ความคิดเห็น: