วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30. เช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม.108 และ 105
- ทดสอบท้ายบทที่ 1  Module 1 นักเรียนห้อง ม.107
- เข้าแทน อ.สุดา  ห้อง ม.403 
- ประชุมกับกลุ่ม นักศึกษาเพื่อหารือกันเรื่องโครงการ


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน  แต่มีหนึ่งคนที่ไม่อยู่ในแถว เนื่องจากเป็นนักเรียนที่อยู่ในวง KN Chorus จึงต้องเข้ารับการฝึกซ้อม
- นักเรียนค่อนข้างตั้งใจในการเรียนและตั้งใจตอบคำถามดี  อาจมีบางคนที่พูดคุยกัน  แต่เสียงก็ไม่ดังรบกวนเพื่อนๆร่วมห้อง
- จากการสังเกตนักเรียนส่วนใหญ่ทำข้อสอบได้  มีเพียงบางคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือทำให้การสอบมีอุปสรรค
- อ.สุดา  ได้เตรียมงานไว้ให้แล้ว  เมื่อแจกจ่ายงานเสร็จ นักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยและ  ตั้งใจดี 
- ใช้เวลานานพอสมควรในการพูดคุย/หารือกัน  ถึงเรื่องโครงการต่างๆๆ  และพูดคุยกันถึงโครงการแรกที่ต้องทำ  มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันตามความเหมาะสม


ปัญหาและอุปสรรค
กว่าจะได้คุยกันเรื่องโครงการต้องรอสมาชิกอยู่ครู่ใหญ่กว่าจะครบเพราะเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น