วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง 109 
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)ห้อง ม. 105  และ 107 โดยใช้เอกสารชุดที่จัดทำขึ้น
ตรวจงาน (Personal  information) ของนักเรียน
- ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสาร
ให้นักเรียนเขียนแนะนำสิ่งที่ชอบ  ตามตัวอย่างในเอกสาร
- เข้าสอนแทน Mr.Jered  อาจารย์ชาวต่างชาติ ห้องม. 405 และ 407 โดยให้นักเรียนทำงานที่อาจารย์ได้เตรียมไว้แล้ว


ผลการปฏิบัติงาน
 ใช้เวลาเช็คชื่อนักเรียนไม่นาน โดยวิธีการนับจำนวนนักเรียน แยกเป็น ชาย - หญิง พบว่านักเรียนมาครบ
นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน  เนื่องจากมีเสียงรบกวนขากขบวนรถแห่งานต่างๆบนท้องถนน
งานที่นักเรียนทำค่อนข้างเรียบร้อย  มีเพียงบางคนที่ไม่ทำมาส่ง
-  นักเรียนเข้าใจงานที่สั่ง  ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ปัญหาและการแก้ไข
- มีเสียงรบกวนเวลาเรียน  ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจาก รร.อยู่ติดกับ  
ถนน 
- นักเรียนบางคนเรียนไม่ค่อยเข้าใจ หรือเข้าใจช้า  การแก้ไขคือ การอธิบาย 


ซ้ำๆ จนนักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น