วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย.- 15 มิ.ย. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้        
       ได้เรียนรู้ว่าการจัดอบรมต่างๆ  ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินงานให้สำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือร่วมใจกันของคณะครูในกลุ่มสาระ ซึ่งแต่ละท่านนอกจากจะมีภาระงานสอนแล้ว  ยังต้องทำหน้าที่อื่นควบคู่ไปด้วย 
        - การวางตัวของนักศึกษาฝึกสอน เมื่ออยู่กับคณะครูที่ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  และเมื่ออยู่กับนักเรียนต้องมีความน่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องมีลักษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
        - ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยกับนักเรียนให้มีความสนใจและตั้งใจเรียนให้มากขึ้น 
        - ได้เรียนรู้วิธีจัดการกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม / เมื่อนักเรียนไม่ทำงานตามที่สั่ง (การบ้าน)  รวมถึงงานอื่นๆที่ให้ทำในห้องเรียน  จากครูพี่เลี้ยง
        - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่แต่ละคนมีพฤติกรรม/ วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  
        - ได้เรียนรู้งานต่างๆเพิ่มเติม เช่น  การทำบันทึกข้อความรายการต่างๆ     การส่งเอกสารทางวิชาการไปยังโรงเรียนต่างๆ    การเขียนใบสำคัญรับเงิน
        - ได้สังเกตและเรียนรู้เรื่องการควบคุมชั้นเรียนที่ดีจากครูพี่เลี้ยง  
        - ได้พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น                                
     

       - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของครูในการยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนเพื่อดูแลเรื่องระเบียบวินัย และมารยาทของการอยู่โรงเรียน
        ได้เห็นและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
        ได้เห็นวิธีการสอนและได้เรียนรู้เพิ่มเติม  ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     "ยุวกาชาด"  

        - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น กีฬาสี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีกัน  รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา
       - ได้รู้จักและเห็นพฤติกรรมนักเรียนชัดเจนมากขึ้น  ได้พูดคุย    ทำความคุ้นเคยกับนักเรียน และเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          - นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะที่มีการเรียนการสอน  คือ นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน 
          - นักเรียนในแต่ละห้องจะมีนักเรียน 2-3 คนที่ไม่ตั้งใจเรียนและพูดคุยเสียงดัง  ส่งผลให้นักเรียนคนอื่นๆไม่มีสมาธิในการเรียน  
          - มีนักเรียนจำนวนมาก  ที่ยังไม่มีชุนนุมอยู่จึงทำให้การจัดเตรียมรายการสอนภายในชุนนุมจึงยังไม่สามารถทำได้  เนื่องจากจำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน 
          - เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ละห้องไม่เท่ากัน  วิธีการสอนที่ใช้สอนนักเรียน  บางห้องสอนแล้วนักเรียนเข้าใจเร็วและสอนง่าย  แต่บางห้องต้องใช้เวลานานกว่านักเรียนจะเข้าใจ   ประกอบนักเรียนพูดคุยกันเสียงดังและไม่ค่อยตั้งใจเรียน  ทำให้การเรียนการสอนจึงมีอุปสรรค  จึงได้ใช้วิธีการสอนแบบอื่นแทน  และต้องหาวิธีสร้างความสนใจให้นักเรียนเพิ่มเติมด้วย
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม        
       วิธีการการสอนนักเรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
       - การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ต้องใช้สอน
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศ
          - วิธีการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนแต่ละห้องเรียนควรใช้วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละห้อง  โดยอาศัยความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน      วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  และ พฤติกรรมการอยู่ในห้องเรียนของนักเรียนในการตัดสินใจเลือกวิธีการสอนวิธีใดๆ
        -  สำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ควรตั้งกฏกติกากับนักเรียนในการเรียนให้ชัดเจน  
                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น