วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม


เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109  108 และ 107
- พิมพ์ข้อสอบกลางภาค  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)
- ทำเอกสารโครงการเพิ่เติม

ผลการปฏิบัติงาน

- นักเรียนไม่มาเข้าแถวหลายคน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียน
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี  มีการเสียงพูดคุยกัน 
- ข้อสอบที่พิมพ์ต้องนำมาจากอาจารย์ 3 ท่านจึงต้องใช้เวลาในการจัดเรียงให้ลงตัว
- ใชเวลาอ่าน  และศึกษาเนื้อหา/ข้อความในโครงการค่อนข้างนาน


ปัญหาและการแก้ไข
    มีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้มาเข้าแถวเนื่องจากติดกิจกรรม  แต่นักเรียนส่วนนั้น ไม่ได้แจ้งกับอาจารย์ไว้ ทำให้เวลาเช็คนักเรียนอาจมีปัญหาติดขัอได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น