วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 105  และ 107  

- เข้าดูแลนักเรียนให้จัดห้องสอบในคาบปกครอง ม.1
   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียน  และมีอีก 1 คน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน  ตั้งใจฟังดี อาจมีคุยกันบ้างเล็กน้อย

- ครูได้สั่งให้นักเรียนจัดห้องเพื่อใช้เป็นสถานที่สอบตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร  มีนักเรียนบางส่วนที่ช่วยจัดห้องสอบ ตามที่ครูสั่ง และก็มีบางคนที่ไม่ได้ช่วยจัดห้อง ครูจึงให้ช่วยกันเก็บกวาดขยะในห้องเรียนแทน


ปัญหาและการแก้ไข
   ในขณะที่นักเรียนกำลังจัดห้องสอบกันอยู่นั้น  ก็มีนักเรียน ชั้น ม.5 และห้องอื่นๆ ส่งเสียงดังจนทำให้นักเรียนไม่ได้ยินคำสั่งของครูจึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น