วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109
- เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใส่คู่กับชุดในงานกีฬาสี 
- ดูแลนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม
- ดูแลนักเรียนและช่วยเหลืออาจารย์ในขณะมีพิธีการมอบเข็มให้กับนักเรียนในกิจกรรมยุวกาชาดผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนไม่มาเรียนจำนวน 2 คน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี    มีความกระตือรือรัน  พอสมควร  แต่ก็มีคุยกันบ้างเล็กน้อย
- ต้องใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์พอสมควร เช่น  ขนไก่ ที่ต้องใช้ติดกับแถบผ้าใส่บนศรีษะ  ต้องนำมาประกอบเป็นชุดๆ ให้สวยงามก่อน จึงจะใส่ได้
- มีนักเรียนบางส่วนที่นั่งทำชิ้นงานในเวลาเรียนชุมนุม
- หลังจากที่นักเรียนจำนวน 2-3 แถวได้รับมอบเข็มแล้ว  ก็ต้องถอดออกมาใหม่  เพื่อนำมาติดให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้ส่งเข็มอีกครั้งนึง


ปัญหาและการแก้ไข
      ในระหว่างพิธีมอบเข็มนักเรียนในกิจกรรมยุวกาชาด   เข็มมีไม่พอกับจำนวนนักเรียน เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้นำเข็มมาส่งจึงจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนแถวหน้าที่ได้รับมอบเข็มแล้ว ถอดเข็มออกอีกครั้งเพื่อให้พิธีรับมอบเข็มลุล่วงไปได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น