วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

              
                โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ที่ 660 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง
   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

                 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชยืนหยัดอยู่คู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลายาวนานถึง 89 ปี อันเป็นความสง่างาม และสรรค์สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
                โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เดิมเป็นแผนกสตรีของโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2461 ตั้งอยู่ที่วัดท่ามอญ (วัดศรีทวี) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมปีที่ 1-3 โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัตเจ้าอธิการวัดท่ามอญเป็นผู้อุปการะ
                ปี พ.ศ. 2468   เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อๆมาในระดับมัธยมศึกษานี้รับเฉพาะนักเรียนหญิง
                ปี พ.ศ. 2473  กองธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช อนุมัติให้แยกแผนกสตรีออก จากโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ  วันที่มิถุนายน 2473 ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายคลิ้ง ขุทรานนท์ เป็นครูใหญ่
                ปี พ.ศ. 2478  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยย้ายสถานที่มาสอน  ณ เลขที่ 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง ตรงข้ามสนามหน้าเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันใช้เรือนไม้ 3 หลังเรียกว่า พลับพลาเป็นอาคารเรียนครั้งแรก (พลับพลานี้ คือ ที่พักของผู้ตามเสด็จพรtมงกุฎ
 เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้)
                ปี พ.ศ. 2480  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ได้รับความอนุเคราะห์เงินจากคหบดี   ชื่อนายอึ่งค่ายท่าย         สมทบกับเงินงบประมาณที่ได้มาจึงใช้ชื่ออาคารเรียนนี้ว่าอึ่งค่ายท่าย
                ปี พ.ศ. 2490  ขยายชั้นเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ (โปรแกรมภาษา) ปีที่ 1 และปีที่ 2 ในปีถัดมา สมัยนั้นเรียกว่า  ม.7 และ ม.8
                ปี พ.ศ. 2495  ชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –ถึงมัธยมที่8 ใน เนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ 2 งาน  28 ตารางวา
                ปี พ.ศ. 2503  สร้างอาคารเรียนหลังที่2เป็นอาคารไม้2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนมีห้องเรียน3ห้องเรียนชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร
                ปี พ.ศ. 2505  เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2503 ซึ่งขยายชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7
                ปี พ.ศ. 2508  สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม ชั้นบนเป็นห้องเรียนซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว
                ปี พ.ศ. 2512  สร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นตึก 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องเรียน4ห้องชั้นล่างเป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องคหกรรม
               ปี พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารแบบ 424
               ปี พ.ศ. 2519  เปิดสอนชั้น ม.1 รับนักเรียน สหศึกษาได้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจำนวน8ไร่  94ตารางวา เป็นของโรงเรียนอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนจึงแยกออกเป็น 2 บริเวณ เรียกว่า ก.ณ.1และ ก.ณ. 2
               ปี พ.ศ. 2520  เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาคแบบ 2 (คมภ.2) ได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศแคนนาดามีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนทั้ง 2 บริเวณ
               ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณ อันเป็นเงินกู้ ธนาคารโลก ได้ก่อสร้างอาคาร ต่างๆตามโครงการ คมภ.2 คือ
·         อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง (วิทยศาสตร์ 1 ห้อง,พิมดีด 1 ห้อง,  ห้องสมุด 1 ห้อง)
·         โรงฝึกงาน 1 (งานเกษตร)    
·         โรงฝึกงาน 2 (งานเสื้อผ้า 2 ห้อง,งานอาหาร 2 ห้อง)
·          โรงฝึกงาน 3 (งานเขียนแบบ 1 ห้อง,งานไฟฟ้า 1 ห้องงานโลหะ1 ห้อง)
·         โรงพลศึกษา 1หลัง
·         เรือนเพาะชำ
·         บ้านพักครู 4 หลัง

                 ปี พ.ศ. 2527   ได้รับเงินงบประมาณสร้างาคารเรียน 4 หลัง
                 ปี พ.ศ. 2539   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 7 ชั้น โดยสร้างลงในพื้นที่ที่เป็นอาคาร 3 เดิมโดยใช้ในปีการศึกษา 2541
                 ปี พ.ศ. 2542   โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
                ปี พ.ศ. 2543   โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร 6
                ปี พ.ศ. 2554   โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 37,000,000 บาท ในการสร้างอาคาร 7 ชั้น ชั้นละ 4   ห้อง  หนึ่งหลัง  (กำลังก่อสร้าง ใช้เวลา 2 ปี )

               

                คติพจน์ประจำโรงเรียน

   ปญฺญา   โลกสฺมิ   ปชฺโชโต       ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
                สีประจำโรงเรียน
    คือ    สีขาว     สีน้ำเงิน
                อุดมการณ์ของโรงเรียน
   เรียนดี    ฝีมือเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำสังคม
                วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  กัลยาณีฯ มีคุณธรรม     นำวิชาการ    สมานสามัคคี    เทคโนโลยีก้าวไกล
                 อักษรย่อ
                       ก.ณ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น