วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

 
รายการกิจกรรม
- ตอนเช้า (07.30 น.) เวลาเข้าแถว  กลุ่มนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมดรอพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรายงานตัวในการปฏิบัติงาน
- เข้าพบคณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- เข้าพบครูพี่เลี้ยงเพื่อพูดคุยและปรึกษาทำความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
- เข้าพบกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยงคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 3 ห้องเรียน คือ   ห้อง 109, 108 และ 107เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนก่อนทำการสอน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจสอบการเขียน Personal Information ของนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
- ได้เข้าพบและพูดคุยกับคณะอาจารย์ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์
- ครูพี่เลี้ยงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ได้เห็นลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละห้องยังไม่ชัดเจนนัก  แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ นักเรียนคุยกันเสียงดังขณะที่ครูกำลังสอนอยู่


ปัญหาและการแก้ไข
- ผู้อำนวยการติดภารกิจอื่น ไม่สามารถให้พบได้   หัวหน้าของกลุ่มนักศึกษาจึงได้สอบถามกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีคำสั่งให้ไปพบคณะอาจารย์ตามกลุ่มสาระของตนเองได้ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น