วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2555


รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.  เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) ห้อง ม.109    108 และ 107
- อาจารย์อรดา  มานิเทศก์ครั้งที่สอง และเข้าสังเกตการณ์สอน  
- ออกแบบเครื่องมือวิจัย

ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน
นักเรียนห้อง ม.109    108  ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีมาก   มีเพียงสอง สาม คนที่พูดคุยกันเสียงดัง  จึงโดนอ.ระพีภรณ์ทำโทด  แต่นักเรียนห้อง ม. 107 บางคนไม่ค่อยตั้งใจเรียน
อาจารย์อรดา เข้าสังเกตการณ์สอน ได้รับข้อแนะนำจากสอนในครั้งนี้มากมาย  ได้รับคำแนะนำ และได้ทราบข้อควรแก้ไขในแผนการสอนเพิ่ทเติม
- เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ  สมุดคำศัพท์  จึงต้องค้นหารูปแบบ และข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  นักเรียนห้อง ม. 107  ขึ้นมาช้า  เนื่องจากคาบก่อนหน้าเรียนทาง ก.ณ. จึงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะมาถึงห้องเรียน และเมื่อมาถึงนักเรียนก็เหนื่อยล้า จึงทำให้การเรียนไม่ค่อยราบลื่นนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น