วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21101) ห้อง ม.105 และ 107
- ช่วยอาจารย์ในหมวดติดป้ายชื่อสำหรับใช้ในงานมหกรรมวันมัธยมศึกษา
- เขียนตัวโครงการ ร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- เข้าดูแลนักเรียนในคาบปกครอง     
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน
การเรียนการสอนวันนี้นักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิมากนัก พูดคุยกันเสียงดัง  แต่ก็ยังมีความสนใจเรียนอยู่บ้าง
- การเขียนโครงการค่อนข้างมีปัญหา  เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อม
-  นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  จึงโดนอาจารย์ลงโทดไปเล็กน้อย

ปัญหาและการแก้ไข
  
 -  นักเรียนมาค่อยมีสมาธิในการเรียนเนื่องจาก โรงเรียนปิดไปหลายวันจึงจำสิ่งที่เรียนเมื่อคาบที่แล้วไม่ค่อยได้  ประกอบกับไม่ได้เจอกับเพื่อนร่วมห้องหลายวันจึงพูดคุยกันเสียงดัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น