วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้
 - ได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากโรงเรียน
 - ได้ทราบว่าปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีการสอดแทรกเรื่องของ ASEANให้กับนักเรียนได้มีความคุ้นเคย
- ได้รู้ว่ากติกาการแข่งขันทักษะต่างๆต้องใช้แบบใด

- การพับกลีบดอกบัว และการจัดดอกบัวเป็นชุดๆเพื่อใช้ในงานบุญ
- ได้เรียนรู้ว่าการจัดชุดสังฆทานมีวิธีการจัดอย่างไร  และรู้ว่าสามารถจัดเองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงอย่างเดียว
- การจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ต้องควบคุมรวบรัดเนื้อหา   เนื่องจากจะมีการสอนโดยใช้ตารางพิเศษ 

- ได้รับคำแนะนำหลังการสอนจากครูพี่เลี้ยง 
 - เน้นใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้มากขึ้น   เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน 
ได้พูดคุยและเรียนรู้นักเรียนที่ต้องการศึกษาเป็นพิเศษ  
ได้รับคำแนะนำเรื่องโครงการที่จะใช้ในงานวิจัยจากครูพี่เลี้ยง
 - ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศก์ในเรื่องของแผนการสอนที่ยังไม่ละเอียดมากนัก  

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
-  ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ โรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมากจึงทำให้การเรียนการสอนเกิดการติดขัดเล็กน้อย  

 - เวลาในการเรียนมีน้อย  จึงต้องลดเนื้อหาที่ต้องการสอนให้น้อยลง  และต้องสอนให้จบเรื่องในแต่ละคาบ  
 นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในขณะเรียน จึงแก้ไขโดยการเรียกชื่อนักเรียนแล้วให้ยืน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม           
 วิธีการสอนที่ใช้ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน         
- การศึกษาเนื้อหาเพื่อหาการสอนไม่ติดขัด     
- การศึกษาปัญหาของนักเรียนที่พบเห็นจากการจัดการเรียนรู้  
 - การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ในการจัดทำงานการศึกษารายกรณี 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศ          
- บรรยากาศในการเรียนการสอนราบลื่นดี  แต่อาจติดขัดตรงที่นักเรียนมีความเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรม จึงต้องวิธีการสอนที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้  แต่ก็สามารถควบคุมชั้นเรียนได้
-  สภาพอากาศที่ร้อนทำให้มีปัญหาข้างเคียง เช่น นักเรียนมีความหงุดหงดและเหนื่อย จึงต้องให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น