วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- ไปรับ-เช็คข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคว่าครบจำนวนหรือไม่

- ตรวจกระดาษคำตอบ
- อาจารย์อรดามานิเทศก์
   
ผลการปฏิบัติงาน
- มีนักเรียนไม่เข้าแถว จำนวน  6 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ   4  คน ติดซ้อมกิจกรรม Science shows   1 คน วงคอรัสโรงเรียน และอีก 1 คน ธนาคารโรงเรียน
- ข้อสอบที่เช็คครบตามจำนวน  ส่วนการตรวจกระดาษคำตอบนักเรียนอาจไม่น่าพอใจนักเพราะมีหลายคนที่ได้คะแนนน้อย

- อาจารย์อรดามานิเทศก์  แต่วันนี้ไม่ได้เข้าสังเกตในห้องเรียนเนื่องจาก ตนเองไม่สามารถที่จะเข้าสอนได้เพราะเป็นไข้หวัดลงคอ ไม่มีเสียง  จึงต้องเลื่อนการนิเทศก์ออกไปเป็นวันอื่นแทน  แต่ได้ให้อาจารย์ตรวจดูแผนการสอนให้ และงานอื่นๆ ก็ได้รับข้อแนะนำมาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องแผนการสอนที่ยังไม่ละเอียดนัก จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีก

ปัญหาและการแก้ไข
 
 -  วันนี้ไม่สามารถเข้าสอนได้เพราะเป็นไข้หวัดลงคอ  ไม่มีเสียง  และยังต้องเลื่อนการนิเทศก์ของอาจารย์ออกไปเป็นวันอื่นแทน  แต่ได้ให้อาจารย์ตรวจดูแผนการสอนให้ และงานอื่นๆ  

  -  เนื่องจากเป็นไข้  ไม่มีเสียง วันนี้อาจารย์พี่เลี้ยงจึงให้พัก เลยไม่ได้เข้าไปดูนักเรียนในคาบที่เรียนกิจกรรมยุวกาชาด และในคาบชุมนุม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น