วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 16-27 กรกฎาคม 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - การจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ต้องควบคุมให้เนื้อหาจบตรงตามที่วางไว้ เนื่องจากจะมีการสอบกลางในช่วงสัปดาห์ที่ 10  
 - ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) โดยสัปดาห์แรกให้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกิจการยุวกาชาด   และสัปดาห์ที่สองให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
 - การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางคุมการสอบ
 - ได้รับคำแนะนำหลังการสอนจากครูพี่เลี้ยง 
 - เน้นใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้มากขึ้น   เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน
 - ได้เรียนรู้และศึกษานักเรียนที่ต้องการศึกษาเป็นพิเศษ 

 ได้รับคำแนะนำเรื่องโครงการที่จะใช้ในงานวิจัยจากครูพี่เลี้ยง
 - ได้ค้นหาและใช้วิธีการใหม่ๆจัดการกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข      
- เวลาในการเรียนมีน้อย  จึงต้องลดเนื้อหาที่ต้องการสอนให้น้อยลง  และต้องสอนให้จบเรื่องในแต่ละคาบ   
- นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในขณะเรียน จึงแก้ไขโดยการให้นักเรียนชูมือขึ้นทั้ง สองข้าง  แล้วเอามาปิดปากไว้ พร้อมกับบอกว่า  ถ้ามือหลุดออกจากปาก ต้องมายืนโชว์ความสวย  ความหล่อ หน้าห้องเรียน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม            
วิธีการสอนที่ใช้ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน         
- การศึกษาเนื้อหาเพื่อหาการสอนไม่ติดขัด     
- การศึกษาปัญหาของนักเรียนที่พบเห็นจากการจัดการเรียนรู้   
- การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำวิจัย

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศ         
 - บรรยากาศในการเรียนการสอนราบลื่นดี  แต่อาจติดขัดตรงที่นักเรียนบางคนไม่ทำการบ้านมา  จึงเสียเวลาในการตรวจสอบไปเล็กน้อย 
- วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สนุกสนานดี  นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน  และสามารถควบคุมชั้นเรียนได้     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น