วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109
- ดูแลนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม
- ดูแลและควบคุมนักเรียนในระหว่างมีการแบ่งกลุ่มเรียนในกิจกรรมยุวกาชาด


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนขาดเรียนจำนวน 1 คน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี  มีเสียงบ่นเล็กน้อยเมื่อสั่งงาน  มีความกระตือรือรันในการเรียนดี    แต่ก็ยังคุยกันบ้างเล็กน้อย
- มีนักเรียนบางส่วนที่ทำชิ้นงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยนัก  และบางส่วนก็ไม่ได้นำชิ้นงานมาทำในเวลาเรียนชุมนุม
- เนื่องจากจำนวนนักเรียนมากและสถานที่ไม่เอื้ออำนวย   การสอนจึงเป็นไปได้ยาก  ได้มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆเพื่อง่ายตอการเรียนรู้ของนักเรียน


ปัญหาและการแก้ไข
    -  ในระหว่างมีการเรียนการสอนในกิจกรรมยุวกาชาด   นักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง  และสถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยกับการเรียนรู้นัก
    -  ในคาบชุมนุม  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่นำชิ้นงานมาทำในชั้นเรียน จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย  จึงได้สั่งให้นักเรียนทำมาให้สมบูรณ์แล้วส่งในคาบต่อไป  ก่อนปล่อยนักเรียนให้กลับได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น