วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าควบคุมนักเรียนตอนเช้า เวลา 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ม. 109   108  และ 107
- เช็คผลงานนักเรียนในแต่ละห้องว่าครบตามจำนวนหรือไม่


ผลการปฏิบัติงาน
- วันนี้นักเรียนไม่มา 1 คน
- นักเรียนตั้งใจเรียนดี  อาจพูดคุยกันบ้างเล็กน้อย
- นักเรียนชายบางส่วนของแต่ละห้องยังส่งงานไม่ครบ


ปัญหาและการแก้ไข
   นักเรียนบางส่วนไม่ทำการบ้านใน workbook  มา  จึงทำโทษไปเล็กน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น