วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- ดูแลนักเรียนเวลาเข้าแถว 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109   105 และ 108
- พิมพ์เอกสารรายชื่่อนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน  แต่มีบางคนคุยกันเวลาเข้าแถวจึงได้ตักเตือนไป
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่คุยกันเสียงดัง (ห้อง 5)  ส่วนห้องอื่นๆนักเรียนไม่ค่อยคุยกัน
- ใช้เวลานานในการพิมพ์รายชื่่อนักเรียน เพราะชื่อนักเรียนแต่ละคนสะกดยากมาก


ปัญหาและการแก้ไข
 นักเรียนไม่ทำการบ้าน จึงทำโทษไปโดยการให้ยืน แล้วเมื่อตอบคำถามได้จึงให้นั่งลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น