วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าเวลา 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)  ห้อง ม. 105
- ตรวจเอกสารทั่วไป


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน แต่มี 2 คน ต้องไปทำกิจกรรมของทางโรงเรียน
- นักเรียนค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรมอื่นๆมาตลอดทั้งวัน   แต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนดี
- พิมพ์เอกสารทั่วไป


ปัญหาและการแก้ไข
  วันนี้นักเรียนมีความเหนื่อยล้าจากการเรียนมาตลอดทั้งวัน  จึงเรียนได้ช้ากว่าปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น