วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม

เข้าแถวเวลา 07.30 น.เพื่อเช็คสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 107  108 และ 105
- จัดเย็บข้อสอบกลางภาค  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) และจัดใส่ในซอง
- เข้าดูแลนักเรียนในรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส แทนอาจารย์พี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนไม่มาเข้าแถวจำนวน  14 คน   เพราะติดกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียน
- นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนนัก   มีการเสียงพูดคุยกันเสียงดัง  บางคนไม่ทำการบ้าน
- ข้อสอบที่จัดเรียงมีทั้งหมด 600   ชุด  แต่บางหน้าก็ไม่ติด  และจัดใส่ซองตามจำนวน เด็ก ในแต่ละห้องสอบ
- ในวิชาภาษาฝรั่งเศส  นักเรียนตั้งใจเรียนดี  อาจมีคุยกันบ้าง


ปัญหาและการแก้ไข
    ข้อสอบที่จัดใส่ในซองขาด จำนวน 4 ชุด  เนื่องจากมีบางหน้าที่ไม่ติดจึงทำให้ไม่ครบชุด  จึงต้องดึงออกมาจากซองอื่นที่ใส่เผื่อไปซองละ 1  ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น