วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าดูแลนักเรียนตอนเช้า เวลาขณะเข้าแถว 07.30 น.
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 105 และ ม.107
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 104 แทน อ.มาลัย  สงพุ่ม
- ตรวจงาน My profile ของนักเรียน
- ดูแลนักเรียนในคาบปกครอง


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนมาครบตามจำนวน
- นักเรียนตั้งใจเรียนพอสมควร  แต่ก็มีคุยกันบ้างเล็กน้อย
- นักเรียนห้อง ม.104 ค่อยข้างเสียงดัง ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
- นักเรียนบางส่วน(นร.ชาย) ทำงานไม่เรียบร้อย
- นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย


ปัญหาและการแก้ไข
   วันนี้คาบปกครอง ม.1 ไม่ได้เข้าในห้องปกครอง แต่ต้องดูแลควบคุมนักเรียนที่ห้องเรียนปกติ ให้นักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น