วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  - การจัดการวางแผนในการสอนแต่ละคาบ
  - การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ให้กับนักเรียน
  - การจัดกิจกรรมอบรมในค่ายภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มครู  และนักเรียน
  - การจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการ "เพศศึกษาในวัยรุ่น"
  - กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในระบบ Data Management  Center 2012 ของ สพม.12
  - ได้รับคำแนะนำในการสอนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
  - การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนได้ฟังและตีความหมายให้มากขึ้น  

ได้เรียนรู้และศึกษานักเรียนแต่ละห้องมากขึ้นในระหว่างจัดการเรียน

การสอนเพื่อศึกษานักเรียนและค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

 ได้เห็นและค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมากมาย 
 - ได้เรียนรู้วิธีจัดการกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม / เมื่อนักเรียนไม่ทำงานตามที่สั่ง (การบ้าน)  รวมถึงงานอื่นๆที่ให้ทำในห้องเรียน  นอกจากนั้นแล้วยังมีบางส่วนเข้าห้องเรียนสายอีกด้วย
  - ได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น กีฬาสี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีกัน  รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข        
  - นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันในขณะเรียน จึงใช้วิธีการเรียกชื่อคนที่คุยให้ตอบคำถามในขณะนั้น  เมื่อนักเรียนตอบไม่ได้เค้าก็จะหยุดและฟังมากขึ้น       
  - เนื่องจากนักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนมาก  และโรงเรียนติดกับถนนใหญ่   การเรียนการสอนจึงต้องใช้ไมโครโฟนในการเพิ่มความดังของเสียง   แต่ถ้าห้องใดไม่สามารถใช้ได้  ผู้สอนก็ต้องออกเสียงให้ดังมากขึ้นหลายเท่าเพื่อให้นักเรียนได้ยินสิ่งที่ครูสอน    
 - มีนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะเรียน จึงต้องมีการลงโทษ   ใช้วิธีการให้นักเรียนยืนที่โต๊ะของตนเอง  แล้วสังเกตพฤติกรรมถ้าดีขึ้นจะให้นั่งแต่ถ้ายัง ครูพี่เลี้ยงก็จะจัดการต่อไป

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม            
 วิธีการสอนที่ใช้ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน         
 - การศึกษาเนื้อหาที่ต้องใช้สอนให้ละเอียด        
 - การศึกษาปัญหาของนักเรียนที่พบเห็นจากการจัดการเรียนรู้   
- การค้นหานวัตกรรมหรือวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับปัญหาที่พบ

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศ         
 - บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่มีปัญหา แต่เสียงอาจจะเบาไปหน่อย นักเรียนที่นั่งด้านหลังบางคนไม่ค่อยได้ยิน 
- วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาดี   สนุกสนาน   และสามารถควบคุมชั้นเรียนได้     
-  แนะนำเรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องการจะแก้ไข 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น