วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.ถึง 1 มิ.ย.2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้        

       ได้เรียนรู้ว่าภาระงานของครูนอกจากจะสอนแล้ว  ยังมีหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบอีก เช่น การดูแลนักเรียนให้มีระเบียบวินัย รวมถึงการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องอื่นๆด้วย
        - ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยกับนักเรียนให้ได้ผลที่ดี  รวมถึงวิธีการเช็คสถิติต่างๆของนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียนในแต่ละวัน
        - ได้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกัน  ครูควรทำความรู้จักกับนักเรียนให้ดีก่อนตัดสินนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร    เพื่อประโยชน์กับตัวครูและนักเรียนเองด้วย
        - ได้เรียนรู้งานต่างๆ เช่นการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนซึ่งจำเป็นต้องทำตามรูปแบบของโรงเรียน   ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการจัดทำเอกสารต่างๆในการสอนแต่ละคาบเรียน         
        - ได้สังเกตและเรียนรู้เรื่องการควบคุมชั้นเรียนที่ดีจากครูพี่เลี้ยง 
        - ได้เรียนรู้เรื่องการสอนในชั้นเรียนมากขึ้น การพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน                                
     

       - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ควรให้ตรงกับลักษณะของนักเรียน   ความรู้ความสามารถและควรให้เหมาะสมกับเวลาในการเรียน
        - ได้เห็นและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
        - ได้เห็นและเรียนรู้เพิ่มเติม ถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนได้จัดให้แก่นักเรียนในแต่ละกิจกรรม เช่น ลูกเสือ  ยุวกาชาด  บำเพ็ญประโยชน์   ชุมนุม  รักษาดินแดน และการเป็นสมาชิกหน่วยงานเล็กๆ เช่น อ.ย. น้อย หรือ ธนาคารโรงเรียน
        - ได้เห็นและเรียนรู้วิธีเขียนและการเสนอโครงการต่างๆที่ต้องการจัดให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ 
        - ได้รู้จักนักเรียนมากมาย ได้พูดคุยและเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการมากขึ้น

ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
          - หลังจากเช็คสถิตินักเรียน ต้องนำข้อมูลไปกรอกที่ฝ่ายทะเบียน  ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากทางโรงเรียนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเครื่องรองรับเพียง 4 เครื่องเท่านั้นการกรอกรายละเอียดจึงต้องต่อคิวกัน เนื่องจากนั้นแล้วก็ยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อนจึงต้องขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ท่านอื่น
          - จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีไม่น้อยกว่า 50 คน ดังนั้นเวลาที่ครูสอนนักเรียนจึงไม่ค่อยได้ยิน  บางห้องครูสามารถใช้ไมโครโฟนช่วยในเวลาสอนได้  แต่บางห้องครูต้องพูดให้เสียงดังมากขึ้นกว่าเดิม  
          - ในขณะที่มีการเรียนการสอนนักเรียนพูดคุยกันเสียงดัง ไม่ค่อยตั้งใจเรียน  และยังมีเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมด้วย ทำให้นักเรียนไม่ได้ยินสิ่งที่ครูสอน จึงต้องแก้ปัญหาโดยการพูดให้เสียงดังมากขึ้น     
และการเดินให้ทั่วห้องหรืออยู่บริเวณกลางห้อง   นอกจากนั้นแล้วการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนก็สำคัญเช่นกัน
       - ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ละห้องไม่เท่ากัน  ทำให้การจบเนื้อหาในแต่ละคาบไม่เท่ากัน   บางครั้งก็ทำให้ผู้สอนสับสนและจำสลับกันได้   แก้ไขโดยให้ผู้สอนบันทึกว่าแต่ละห้อง   แต่ละคาบเรียนรู้เนื้อหาถึงบทไหน เรื่องไหน

สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม        
       - วิธีการควบคุมชั้นเรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
          - การเรียนการสอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อง่ายต่อการแก้ไข
          - ควรดูและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียนเพื่อได้ทราบถึงปัญหาการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น