วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง 109  
เข้าพบกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยงเพิ่มเติม  จำนวน ห้องเรียน คือ ห้อง 105  เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน
เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)ห้อง ม. 108 โดยใช้เอกสารชุดที่จัดทำขึ้น
จัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  


ผลการปฏิบัติงาน
 ยังคงไม่ใบรายชื่อนักเรียนเพื่อเช็คชื่อเหมือนเดิม จึงต้องนับจำนวนคนแทน
พฤติกรรมต่างๆของนักเรียนยังไม่ชัดเจนนัก
นักเรียนตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่ตั้งใจเรียน
ใช้เวลาการจัดทำเอกสารชุดใหม่ไม่นานนัก


ปัญหาและการแก้ไข
-ใบรายชื่อนักเรียนยังไม่มี ก็ต้องใช้การนับและจดจำเด็กเป็นรายบุคคล
-มีนักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน   ครูพี่เลี้ยงจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนในคาบเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น