วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2555


รายการกิจกรรม
- ทำฉลากชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง ม.109
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) นักเรียนชั้น ม. 109  และม. 108
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 22101) นักเรียนชั้นม. 103  และม. 101  แทนอาจารย์ฐิตารีย์   จันทรศร  ซึ่งติดราชการ
- พบอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู

ผลการปฏิบัติงาน
- จากการเช็คสถิตินักเรียน   พบว่ามีนักเรียนไม่มาเรียน 1 คน คือ ด.ญ. นิรมล    จินตประชา
- การเรียนการสอนในห้องปกติที่สอน นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี
- การเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษที่สอนแทนอาจารย์  นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี  แต่ก็บางคนที่อยากรู้อยากเห็นและถามคำถามมากมาย
- อาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาในการตกแต่ง blog เพิ่มเติม

ปัญหาและการแก้ไข
        ในการเรียนการสอน มีเสียงรบกวนนักเรียน  เนื่องจากอยู่ติดถนนและบริเวณก่อสร้าง ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมค่อนข้างมีปัญหาและล่าช้า  จึงต้องใช้วิธีการเดินเข้าไปหานักเรียนเพื่อให้ได้ยินมากขึ้นและดึงดูดความสนใจด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น