วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
       - เข้าแถวเวลา 07.30 น. เช็คนักเรียนตามปกติ
       - เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม.105 และ107
       - เข้าดูแลนักเรียนในคาบปกครอง

ผลการปฏิบัติงาน
       - มีนักเรียนลาป่วย  1  คน
       - การเรียนการสอนราบลื่นดี  มีนักเรียนบางคนที่คุยกันแต่เสียงไม่ดังมากนัก
       - นักเรียนได้รับการอบรมจากคณะครูในระดับสายชั้น เรื่องระเบียบวินัยและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา


ปัญหาและการแก้ไข
          ในคาบปกครอง  เมื่อนักเรียนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่การควบคุมนักเรียนก็สามารถทำได้ยากขึ้น  จึงทำให้นักเรียนคุยกันเสียงดังมากและต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการทำกิจกรรมต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น