วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง 109


- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)ห้อง ม. 109,108  และ 107


  โดยเฉลยแบบฝึกหัดในเอกสาร


ที่แจกไป
- นำเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในกลุ่มสาระไปส่งห้องโรเนียว
- ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1, 2 และ 3 
- นับจำนวนหนังสือ (student's book) อังกฤษพื้นฐาน ม.1ให้ได้ตามจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง จำนวน 4 ห้องเรียน


ผลการปฏิบัติงาน

 เช็คชื่อนักเรียนโดยใช้วิธีเดิมคือ การนับจำนวนนักเรียน แยกเป็น ชาย - หญิง พบว่านักเรียนมาครบ
- การเรียนการสอนค่อนข้างราบรื่น  แต่มีนักเรียนชายบางส่วนที่คุยกัน
- การส่งเอกสารไปห้องโรเนียวค่อนข้างราบรื่น
-  ครูพี่เลี้ยงยังไม่ได้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ให้ เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ
- ได้หนังสือครบตามจำนวนที่ต้องการ

ปัญหาและการแก้ไข

- นักเรียนคุยกันในเวลาเรียน  จึงได้ถามคำถามนักเรียนที่คุยกันเมื่อเขาตอบไม่

ได้ เขาก็จะหยุดคุยและเริ่มตั้งใจฟังมากขึ้น ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น