วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวเวลา 07.30 น. เช็คสถิติ นักเรียน
- เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม.109  108 และ 107
- เข้าดูแลนักเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส แทนครูพี่เลี้ยงที่ติดราชการ
- เข้าช่วยคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระ ในการจัดค่าย  English camp
- เข้าช่วยคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระเรื่องการดูแล และจัดการเกี่ยวกับอาหารว่างให้กับนักเรียนในค่าย  English camp
- ประชุมเรื่องการแสดงในค่าย English camp


ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนขาดเรียน 1 คน  ไม่อยู่ในแถว 2 คน(เข้าปฏิบัติกิจกรรมของทางโรงเรียน)
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี  มีบางคนที่คุยกัน
- นักเรียนตั้งใจฟังงานที่ได้รัยมอยหมายดี
- เข้าไปช่วยงาน  ในช่วงที่ว่างจากการสอน  เช่ย ดูแลนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมในการทำกิจกรรม    แจกอาหารว่าง ฯลฯ
- มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการแสดง 

ปัญหาและการแก้ไข
 การเรียนในวันนี้ ใช้เวลาแค่ 40 นาที  ทำให้การเรียนการสอนต้องรีบเร่่งมาก   จึงต้องเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับเวลา  และเนื่องจากทางกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมค่าย English camp อยู่ด้วย จึงทำให้การเข้าสอนในบางคาบอาจจะล่าช้าไปประมาณ5-10 นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น