วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง 109 
ทำใบความรู้เพิ่มเติม เรื่อง Articles a/an
ช่วยอาจารย์ภายในหมวดจัดตู้เอกสารใหม่
ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101)ห้อง ม.109
ตรวจงาน (Personal  information) ของนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน
 มีใบรายชื่อนักเรียนแล้วแต่การเช็คใช้เวลานานเนื่องจากเช็คชื่อนักเรียนที่ละคน
เอกสารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ต้องเพิ่มเติมข้อมูลอีกเล็กน้อย
การจัดตู้เอกสารใช้เวลานาน
-  การเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่พูดคุยขณะเรียน  ส่วนงาน (Personal  information)  นักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จตามกำหนดมีบางคนที่ทำไม่เสร็จก็ได้ตักเตือนไปแล้ว


ปัญหาและการแก้ไข
การจัดตู้เอกสารค่อนข้างลำบาก เพราะต้องนำเอกสารขึ้น- ลง ระหว่างตู้ด้านบนกับด้านล่าง และใส่กระโปรงจึงเป็นอุปสรรคติดขัดเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น