วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

รายการกิจกรรม
เข้าแถวตอนเช้า เวลา (07.30 น.) เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง 109 ซึ่งครูพี่เลี้ยงเป็นครูที่ปรึกษาตามที่ครูพี่เลี้ยงสั่งไว้ 
จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ขณะที่หนังสือยังไม่มาส่ง
จัดเย็บเอกสารประกอบการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ  
มีคำสั่งให้เข้าร่วมประชุมภายในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อรับทราบ และปรึกษา หารือกัน ในกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระจัดขึ้นในภาคการศึกษานี้


ผลการปฏิบัติงาน
 ยังไม่สามารถเช็คชื่อนักเรียนได้ 
เอกสารที่จัดทำขึ้นสัมพันธ์กับเนื้อหาดีและใช้เวลาน้อยในการจัดทำ
การจัดเย็บเอกสารใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากเอกสารมีหลายระดับชั้นและ มีจำนวนมาก หากรวมจำนวนเอกสารทั้งหมดที่จัดเย็บมีเกือบ 2,000 ชุด
ได้เรียนรู้การจัดทำโครงการต่างๆ


ปัญหาและการแก้ไข
 ยังไม่สามารถเช็คชื่อนักเรียนได้  เนื่องจากรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ ยังไม่มี จึงต้องนับจำนวนแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น