วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม
        - เข้าแถวเวลา 07.30 น. เพื่อเช็คสถิตินักเรียนในการมาโรงเรียน
        - ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระเขียนใบสำคัญรับเงินเพิ่มเติม
        - เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม.109
        - แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงาน
        - จากการเช็คสถิติ  นักเรียนมาสาย 1 คน
        - การเขียนใบสำคัญรับเงินใช้เวลาไม่นาน เพราะเขียนแค่วันที่เท่านั้น
        - การเรียนการสอนติดขัดเล็กน้อย   เนื่่องจากต้องสอนควบเนื้อหาให้จบเร็วขึ้น  จึงทำให้นักเรียนบางคนเรียนไม่ทันคนอื่นๆในห้อง  จึงอาจต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง
        - เนื่องจากในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องยึดตามหนังสือเรียนของนักเรียน  เมื่อมีบางประเด็นที่ไม่มีการสอนนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้จึงต้องตัดประเด็นนั้นๆออกไป   จึงต้องวิเคราะห์และพิจารณาเนื้อหาที่จัดทำไปในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น  


ปัญหาและการแก้ไข
        - นักเรียนไม่ทำการบ้านที่สั่ง  บางคนก็ทำไม่ครบ  ครูพี่เลี้ยงจึงได้ทำโทษไปเล็กน้อย 
        - ได้สั่งงานชิ้นแรก คือ My profile นักเรียนพูดคุยกันเสียงดังและไม่ตั้งใจฟังการอธิบายของครู     จึงทำให้ไม้เข้าใจในประเด็นต่างๆครูที่ได้กำหนดไว้ในชิ้นงาน  จึงต้องอธิบายใหม่อีกหนึ่งครั้งขณะเดียวกันเมื่อมีนักเรียนคุยหรือไม่ตั้งใจฟังอีกก็ให้ยืนขึ้นจนกว่าจะอธิบายเสร็จและเข้าใจงานที่ให้ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น