วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555

รายการกิจกรรม


- ยืนรับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียนคู่กับครูพี่เลี้ยงเวลา 07.00 น.
- เข้าแถวตอนเช้า เวลา 07.30 น. เพื่อเช็คชื่อนักเรียนห้อง ม. 109 
- พิมพ์เอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ของชั้น ม.5 ให้กับอาจารย์ในกลุ่มสาระ
- เข้าสอนนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ 21101) ห้อง ม. 109, 105 และ 108
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระจัดเตรียมแฟ้ม เพื่อใช้ในการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2555

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทำความเคารพอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม
- จากการเช็คนักเรียนในแถววันนี้ พบว่ามีนักเรียน หนึ่งคนที่ลาป่วย คือ
 ด.ช.พีรพัฒน์  ภูแซมแสง
- การพิมพ์เอกสารใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ  เนื่องจากมีข้อมูลไม่มาก
-วันนี้เฉลยในเอกสาร (School subject) นักเรียนส่วนใหญ่ทำถูกต้อง 
แต่ก็มีบางคนที่ไม่ทำมา
- การจัดเตรียมแฟ้มสำหรับการอบรมใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จ

ปัญหาและการแก้ไข
     นักเรียนชายบางส่วนไม่ทำงานในเอกสารตามที่สั่ง ครูพี่เลี้ยงจึงทำโทษที่
ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายโดยการให้เขกโต๊ะคนละ 10 ครั้ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น