วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2555


รายการกิจกรรม
-  เข้าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ 21101) นักเรียนชั้น ม. 107  , 108  และ 105
-  เข้าอธิบายงานในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) นักเรียนชั้น ม. 503  แทนอาจารย์ฐิตารีย์     จันทรศร   ซึ่งติดราชการ
- ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระพิมพ์เอกสาร เพื่อส่งในโครงการ “หนึ่งครูแสนครู”
-  จัดเตรียมแฟ้มที่ใช้ในการอบรมครูภาษาอังกฤษ
- จัดทำเอกสารส่วนตัว

ผลการปฏิบัติงาน
- บรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
- นักเรียนชั้น ม.503 ตั้งใจฟังงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- การพิมพ์เอกสารในโครงการ “หนึ่งครูแสนครู” ให้อาจารย์ใช้เวลาไม่นานนัก  เนื่องจากอาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้ว แก้ไขเพียงเล็กน้อย

ปัญหาและการแก้ไข
    -  มีงานหลายอย่างที่ต้องทำ   จึงทำให้ต้องแบ่งช่วงเวลาในการทำงานให้เป็นสัดส่วน
    - นักเรียนบางส่วนไม่ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย   ครูพี่เลี้ยงจึงทำโทษไปเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น